(8 5) 230 9309
Kasdien nuo 8 iki 21 val.

Prekių pirkimo – pardavimo BARBORA parduotuvėje internete taisyklės


Prekių pirkimo – pardavimo BARBORA parduotuvėje internete taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi BARBORA parduotuve internete www.vilnius.barbora.lt (toliau – Barbora parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BARBORA parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi BARBORA parduotuvės teikiamomis paslaugomis ar funkcionalumais.

1.2. BARBORA parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. BARBORA parduotuvė taip pat gali sudaryti galimybę užsakyti ir nusipirkti alkoholinius gėrimus iš kitų, jais prekiaujančių, ūkio subjektų.

1.3. BARBORA parduotuvėje prekių (išskyrus alkoholinius gėrimus) prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Barbora“, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 302908069, PVM mokėtojo kodas LT100007272718 (toliau – Tarpininkas), veikdama kaip MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas: Savanorių pr. 247, 02300 Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512, PVM mokėtojo kodas LT2530335113 (toliau – Pardavėjas) tarpininkas. Išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse nurodyta kitaip, BARBORA parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. BARBORA neprekiauja alkoholiniais gėrimais, tačiau Pirkėjas turi galimybę užsakyti alkoholinius gėrimus iš kitų, jais prekiaujančių, ūkio subjektų, pasinaudodamas BARBORA parduotuvės funkcionalumais. Tokiu atveju Pardavėjas gali suteikti alkoholinių gėrimų pristatymo paslaugą alkoholinių gėrimų pardavėjams – pristatyti/perduoti užsakytus alkoholinius gėrimus iš jais prekiaujančių parduotuvių, veikdamas kaip už pristatymą atsakingas kurjeris. Alkoholinių gėrimų įsigijimo atveju pardavėju yra konkretus licencijuotą mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdantis subjektas, iš kurio valdomos fizinės prekybos vietos alkoholinius gėrimus išsirinko ir užsisakė Pirkėjas.

1.5. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis BARBORA parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis BARBORA parduotuvės paslaugomis (toliau – Pirkėjas). Naudotis BARBORA parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę BARBORA parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 metų fiziniai asmenys.

1.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BARBORA parduotuvėje.

1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BARBORA parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.8. Pirkėjas suformuoja ir pateikia BARBORA parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys (pvz., energinius gėrimus gali įsigyti tik ne jaunesni nei 18 metų asmenys, alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik ne jaunesni nei 20 metų asmenys), sutartis dėl tokių prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta prekių atsiėmimo vietos adresu nuo to momento, kai Tarpininkas (jo atstovas) atitinkamų prekių atsiėmimo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes atsiimančio asmens) asmens dokumentais ir įvertinęs kitas aplinkybes), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs (arba pasirinkęs jos sumokėjimą pristatymo metu) asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas Pirkėjo prekes atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes. Tarpininkui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių (pvz. asmuo netenkina teisės aktų nustatytų amžiaus reikalavimų tam tikrų prekių atžvilgiu arba nepateikia jo tapatybę liudijančio galiojančio dokumento, kai yra prašoma pateikti, asmuo yra neblaivus), sutartis dėl alkoholio,energinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui (ar kitam prekes atsiimančiam asmeniui) nėra perduodamos (tačiau tai neriboja kitų prekių pardavimo - perdavimo), o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pristatymo dienos. Tokiu atveju Tarpininkas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo ir pakavimo išlaidas.

1.9. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo BARBORA parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių BARBORA parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių BARBORA parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.10. Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant BARBORA parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.11. Tarpininkas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.12. Tarpininkas, atsižvelgdamas į BARBORA parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.13. Tarpininkas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi BARBORA parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas BARBORA parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti BARBORA parduotuvės ar Tarpininko vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.14. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Tarpininkas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.15. Tarpininkas gali laikinai arba iš viso nutraukti BARBORA parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Tarpininkas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tarpininkui. Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

1.16. Tarpininkas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje BARBORA organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis BARBORA parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti BARBORA parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, kitus prekių atsiėmimui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis BARBORA parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs BARBORA parduotuvėje. Atkreipiame dėmesį, kad telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju (žr. 3.3.2 punktą). 

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BARBORA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BARBORA parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BARBORA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Tarpininkas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie BARBORA parduotuvės sistemos skiltyje „Mano duomenys“. Tarpininkas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BARBORA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju (žr. 3.3.2 punktą).

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politikąJei Pirkėjas naudojasi BARBORA parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam perduodamos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir perdavimą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BARBORA parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo paskyros skiltyje "Mano duomenys".

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos BARBORA parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BARBORA parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Tarpininkas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Tarpininkas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per  inernetinę bankininkystę arba kuri yra susieta su debetine ar kreditine kortele, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių atsiėmimo.

3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas;  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele, kurios yra išduotos Europos Ekonominės Erdvės šalyse; kitose šalyse išduotos mokėjimo kortelės BARBORA parduotuvėje, atsiskaitant šiuo būdu, nėra aptarnaujamos. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Kitais atsiskaitymo už prekes kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas buvo atsiskaitęs BARBORA parduotuvėje, kartais BARBORA parduotuvės sistema pasiūlys atsiskaityti kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes BARBORA parduotuvėje, nereikalaujant iš naujo suvesti kortelės duomenų. Tokiu atveju pirkimui užbaigti pasinaudojant Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes BARBORA parduotuvėje (t. y. bet kuria iš kortelių), pakaks pakartotinai įvesti Pirkėjo prisijungimo prie BARBORA parduotuvės sistemos slaptažodį. Pažymėtina, kad, Pirkėjui pakeitus BARBORA parduotuvės sistemoje (skiltyje „Mano duomenys“) Pirkėjo užregistruotą Pirkėjo telefono numerį, siekiant apsaugoti Pirkėjo interesus nuo galimų piktnaudžiavimo atvejų, BARBORA parduotuvės sistema panaikins mokėjimo kortelių, kuriomis jau buvo atlikti atsiskaitymai BARBOROS parduotuvėje, sąrašą ir reikalaus kortelės duomenis suvesti iš naujo, t. y. lyg atsiskaitant atitinkama kortele pirmą kartą. Be to, Pirkėjas, bet kuriuo metu prisijungęs prie BARBORA parduotuvės sistemos (skiltyje „Mano duomenys“), gali ištrinti mokėjimo kortelių, kuriomis jau buvo atlikti atsiskaitymai BARBORA parduotuvėje, sąrašą. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Klientas BARBORA parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio BARBORA parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį.

3.4. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodoma internetine nuoroda, kuri nukreipia į elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodomą internetinę nuorodą, prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. BARBORA parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose  parduotuvėse. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Tarpininko sprendimu. Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas.

4.2. Už prekių pakavimo paslaugą į pirkinių maišelius yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis. Pakavimo mokestis nepriklauso nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pakavimo mokestis nesikeičia (t.y.  pateikiant užsakymą Jums paskaičiuotas pakavimo mokestis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį).

4.3. Tarpininkas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių BARBORA parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma BARBORA parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.  Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pakavimo mokestis

4.4. Tarpininkas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Tarpininkas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį

4.5. Pirkėjui priėmus Tarpininko pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.6. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tarpininko nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.7. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Tarpininko pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.8. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu arba į nurodytose  MAXIMA parduotuvėse esančias atsiėmimo vietas, pažymėtas specialiu stendu (kasų zonoje). Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes atsiimti pats arba pasirinktu laiku būti nurodytu adresu.

4.9. Jeigu prekių atsiėmimas arba prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas  apsipirkdamas BARBORA parduotuvės sistemoje pasirinko neteisingą parduotuvės arba pristatymo adresą, prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Tarpininkas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinas prekių atsiėmimas nėra galimas, o iš anksto už prekes, kurios negalėjo būti perduodamos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir (ar) pakavimo mokestį.

4.10. Tarpininkas perduoda prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktoje MAXIMA parduotuvėje, specialiu stendu pažymėtoje atsiėmimo vietoje, esančioje kasų zonoje arba nurodytu prekių pristatymo adresu. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių perdavimas arba pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiomis nuo Tarpininko nepriklausančiomis aplinkybėmis, be kita ko, pripažįstamas vėlavimas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų nurodymų ir (ar) rekomendacijų įgyvendinimo (pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Dėl COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių). Tokiu atveju Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių perdavimo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). Jeigu pasikeičia prekybą alkoholiu reglamentuojantis teisinis reguliavimas, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos tik tuo metu, kai leidžiama prekyba alkoholiniais gėrimais, ir pagal prekybai alkoholiniais gėrimais keliamus reikalavimus (pvz., amžiaus patikra, blaivumo įvertinimas).

4.11. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių perdavimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra perduodamos arba perduodamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, jam turi būti suteikta galimybė kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.13. Prekės po siuntos patikrinimo (4.10. punktas) Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S40). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra perduodamos o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus pakavimo mokestį.

4.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai klientų aptarnavimo centrą telefonu 85 2309 309 arba el. paštu pagalba@barbora.lt.

4.15. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar prekes atsiimančiam kitam pilnamečiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Tarpininkas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

4.16. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali įsigyti (užsisakyti ir atsiimti), tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu.

4.17. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus BARBORA parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

4.18. Alkoholinius gėrimus BARBORA parduotuvėje galima užsakyti ir pirkti tiesiogiai iš mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdančių asmenų (parduotuvių) dienomis ir laikais, kai galiojantys teisės aktai leidžia vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Ši nuostata taikoma ir prekių atsiėmimui, kuris galimas tik Taisyklių 4.10 punkte nurodytais laikais.

4.19. Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar į prekių atsiėmimo vietą atėjusiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar prekių atsiėmimo vietoje esančio kito 20 m. sulaukusio prekes atsiimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar kito 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar kitas 20 m. sulaukęs prekes atsiimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar kitas prekes atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Tarpininkas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes atsiimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.9 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų BARBORA parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Tarpininkas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Tarpininkas neatsako už tai, kad BARBORA parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl tarpininko ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet tarpininkas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Išskyrus atvejus, kai šios Taisyklėse nurodyta kitaip, Tarpininkas patvirtina, kad yra atsakingas už BARBORA internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į kitas šios Sutarties nuostatas (1.4 p. ir kt.), Tarpininkas nėra alkoholinių gėrimų pardavėjas, todėl atsako tik už alkoholinių gėrimų tinkamą pristatymą. Norėdamas grąžinti nekokybiškus alkoholinius gėrimus ar naudotis kitomis pirkėjo teisėmis, Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į alkoholinius gėrimus Pirkėjui pardavusį asmenį (reikalinga išsaugoti fiskalinį kasos dokumentą (kvitą), kuris atiduodamas Pirkėjui kartu su užsakytomis prekėmis).

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tarpininkas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti BARBORA parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Tarpininkui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Tarpininko nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Tarpininkui el. paštu: pagalba@barbora.lt.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Tarpininko nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.4.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

6.4.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.4. supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuoti po pristatymo;

6.4.5. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

6.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Tarpininką privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: pagalba@barbora.lt arba telefonu: 85 2309 309. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.

Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Tarpininkas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Tarpininkui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Tarpininko atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Tarpininkui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: pagalba@barbora.lt arba telefonu: 85 2309 309. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Tarpininko atstovui.

6.7. Grąžinant ar keičiant BARBORA parduotuvėje įsigytas prekes, Tarpininkas turi teisę reikalauti užpildyti Tarpininko pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Tarpininkas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Tarpininkas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Tarpininko Pirkėjui mokamomis sumomis.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Tarpininkas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (pagalba@barbora.lt) ar telefonu (85 2309 309).

8. Nuolaidų kuponai

8.1. Nuolaidų kuponą gali panaudoti tik registruoti elektroninės parduotuvės BARBORA vartotojai.

8.2. Nuolaidų kupono kodas gali būti atsiunčiamas spausdintoje skrajutėje, elektroniniu laišku ar nurodant nuolaidų kupono kodą telefonu.

8.3. Nuolaidų kupone esantis kodas gali būti panaudojamas tik vieną kartą ir tik perkant elektroninėje parduotuvėje BARBORA.

8.4. Nuolaidos kupone nurodyta nuolaida nėra taikoma minimaliam prekių krepšeliui.

8.5. Nuolaidų kuponai į pinigus nekeičiami.

8.6. Nuolaidų kuponus draudžiama parduoti.

8.7. Nuolaidų kuponų negalima panaudoti atsiskaitant už alkoholinius gėrimus ir kūdikių pradinio maitinimo mišinius. Jei pirkinių krepšelyje yra alkoholinių gėrimų, kūdikių pradinio maitinimo mišinių ir kitų prekių, kitų prekių bendra kaina turi būti ne mažesnė nei nuolaidų kupono vertė.

8.8. Nuolaidų kuponai galioja iki ant jų nurodytos datos. Nuolaidų kuponai, kurių galiojimo data jau pasibaigusi, į elektroninėje parduotuvėje BARBORA parduodamas prekes nekeičiami, jų galiojimas nepratęsiamas ir jie nekompensuojami.

8.9. Už informacijos saugumą atsako nuolaidų kuponą turintis asmuo.

8.10. Visi nuolaidų kuponai gali būti panaudoti tik elektroninėje parduotuvėje BARBORA įsigytų prekių krepšelio sumai sumažinti. Nuolaidų kuponas galioja perkant prekių už 19,99 EUR (neįskaitant pakavimo mokesčio) pridedant nuolaidų kupono sumą. 

Nuolaidų kuponai nėra sumuojami, taip pat nuolaidų kuponams nėra taikomos kitos elektroninės parduotuvės BARBORA nuolaidos.

8.11. Visi nuolaidų kuponai gali būti panaudoti tik elektroninėje parduotuvėje BARBORA įsigytų prekių krepšelio sumai sumažinti. Nuolaidų kuponai nėra sumuojami, taip pat nuolaidų kuponams nėra taikomos kitos elektroninės parduotuvės BARBORA nuolaidos.

8.12. Panaudoti nuolaidų kuponai nekompensuojami.

8.13. Negaliojantys, pamesti ar kitaip sugadinti (pvz., pažeistas kupono kodas, kurio neįmanoma identifikuoti) nuolaidų kuponai nekompensuojami, jų galiojimas nepratęsiamas.

8.14. Nuolaidų kuponai į kitus kuponus nekeičiami ir negrąžinami.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Tarpininku iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Tarpininką bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Tarpininkui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).